Facebook
RSS
Print Friendly, PDF & Email

Faiz yoluyla kazanç elde etmeyi İslam haram kılmış(yasaklamış) ve bunu hiç de iyi bir yol olarak görmemiştir. Bu itibarla faizle uğraşanlar en ağır bir şekilde uyarılmışlardır.[1]

İslam dini, faiz konusunda o derece hassastır ki, faizle muamelede bulunanlarla ilgili olmak üzere bunu te’lin(lanetleme) noktasında çok kesin bir tavırla ortaya koyar; örneğin herhangi bir şekilde (faiz alan ve veren olmanın yanında) olayı yazanları ve buna tanıklık edenleri de dahil etmek suretiyle hepsine lanette bulunur.[2] İslamiyet’te faize en ufak bir tolerans tanınmadığını rahatlıkla ifade edebiliriz.[3]

Kredi insana has esaslı bir zarurettir. İşte İslam bu ihtiyacı, farklı yollar ile karşılamaya çalışır. Mesela İslam, ihtiyaç sahiplerine ödünç para vermenin iyi bir hareket olduğunu ve ödünç verilen bu paradan tahsil edilecek tek taraflı bir kazanç ve istifadenin faiz olduğunu ifade eder. Diğer yandan İslam, insanlığa büyük zararlar ika ettiği için cimriliği de aynı şekilde tenkid ve zemmetmiştir. Yine İslam’da, hükümetlerin hiçbir faiz şartı taşımayan kredi açılması işleriyle de meşgul olmalarına müsaade edilmiştir. Bu sebeple Abbasi’ler zamanında halka Beytü’l Mâl’den borç para verilir ve hatta borçlu hayatta iken borcunu ödeyemezse, bıraktığı mirastan vasiyetine göre bu borcun tahsili cihetine gidilirdi. Alınan bir borcun ödenmesi konusunda, müteveffa(vefat eden kişi) bir vasiyette bulunmamışsa, miras henüz taksim edilmeden evvel, müteveffanın mallarından hemen ödettirilmesi cihetine gidilirdi.[4]

Faiz ekonominin olmazsa olmaz bir rüknü değildir. Faizsiz ekonomide olabilir. Yalnız faiz, kapitalist sistemin olmazsa olmaz bir rüknüdür. Ama faizsiz ekonomi, kapitalist sistemin dışında başka tür bir ekonomik sistemde olabilir.[5]

Kapitalist düşünürler ve hatta bazı Müslüman aydınlar faizi doktriner açıdan meşrulaştırmak için birçok yorumlar getirmişlerdir. Fakat faizi meşru sayabilmek için İslamî hiçbir emare yoktur. Çünkü emek harcamaksızın sağlanan kazanç, İslam’ın adalet düşüncesiyle uyuşmamaktadır.[6] Bu itibarla faiz ile faizin benzetildiği bazı muamelelere değinmemiz ve bu muameleler ile faiz arasındaki farklılıkları kısaca ve net bir şekilde ortaya koymamız gerekiyor.

OKUMAK İÇİN YAZININ ÜSTÜNE TIKLAYINIZ..

2- Kâr Payı ile Faiz Arasındaki Farklar

3- Kira ile Faiz Arasındaki Farklar

YAZAR: Cengizhan SALİH

[1] Seyyid Kutub, İslam’da Sosyal Adalet, Çev. Harun Ünal, İstanbul, Hikmet Neşriyat, 2011, s. 233.

[2] Kutub, a.g.e., s. 234.

[3] Mehmet Odabaşı, Faizsiz Bankacılık İlkeleri, İstanbul, Kuveyttürk Eğitim ve Geliştirme Ders Notları, 2012, s. 8.

[4] Anwar Iqbal Qureşi, Faiz Nazariyesi ve İslam, Çev. Salih Tuğ, 2. Baskı, İstanbul, İrfan Yayınevi, 1972, s. 16.

[5] Sabahattin Zaim, İnsan-İslam, Ekonomi, İstanbul, Yeni Asya Yayınları, 1992, s. 74.

[6] Muhammed Bakır es- Sadr, İslam Ekonomi Doktrini, Çev. Mehmet Keskin, İbrahim Yetiş ve Sadettin Ergün, C. 2, İstanbul, 1979,  s. 626.
Sitemize yeni eklenen makale ve içeriklerden haberdar edilmek ister misiniz? E-mail adresinizi sistemimize kaydedin, sizi haberdar edelim. (Lütfen geçerli ve sürekli kullandığınız e-mail adresinizi kaydediniz.)