Facebook
RSS

MAKALELER Kategorisindeki Yazılar

Print Friendly, PDF & Email

Asrımızdaki faiz tartışmalarının bir boyutunu da, faizin kira gelirine benzetilmesi oluşturmaktadır. İslam Hukuku’nda “icara” terimiyle ifade edilen kira, bir bedel karşılığında menfaatlerin temlik edilmesini ifade eden akid şeklinde tanımlanmaktadır. Kira akdi eşyanın menfaatleri ve emek üzerinde cereyan eder. Kira bedeli, yani ücret ise, iş, emek ve faydalanmanın karşılığıdır.[1] Kira, kiralanan eşyadan veya emekten temin edilen menfaatin karşılığı olması itibariyle açık bir şekilde faizden ayrılmaktadır. Taşıdığı menfaati ücret karşılığında kiralanabilen eşyanın  

Print Friendly, PDF & Email

Faizle ilgili ayetlerin nüzul sebeplerinden biri de müşrik Arapların kâr ve faiz arasında fark gözetmemeleridir.[1] Hâlbuki, kâr ile faiz görünüşte birbirine benzemesine ve insanlar tarafından genellikle aynı hükme tabi tutulmasına rağmen iktisadi faaliyetlerin iki farklı ürünüdür.[2] Kâr emeğin eşliğindeki sermayenin, paradan mala, maldan tekrar paraya veya başka bir yapıya evirilip çevrilmesi, kısacası bir mübadele süreci içinde işletilmesi sonucu, mevcut iktisadi varlıklarda, toplum adına meydana getirilen pozitif değer artışından, emek ile sermayenin  

Print Friendly, PDF & Email

İslamiyet’ten evvel Araplar ticaret ile ribayı aynı tutarlar, ayırmazlardı. Onlara göre, akıl ve muhakeme yolu ile bu iki ayrı muamele arasında bir fark bulup çıkarmak mümkün değildir. Nakit ödünçlerinde ve keza ribe’n-nesie de aynı durum mevzu bahis olur.”[1] Dayandıkları benzetme, faiz gibi ticaretin de fayda ve kâr sağlamasıydı. Bu, boş bir benzetmedir. Çünkü ticari işlemlerde kâr da zarar da mümkündür. Ayrıca kişisel yetenek ve çaba, hayatta yürürlükte olan tabii şartlar  

Print Friendly, PDF & Email

1. Bir varlığı belirli bir süre sonra geri alma vaadiyle satmak, satın almak, kiralamak ve kira gelirinden faydalanmak caiz midir? 2. Tasfiye/itfa döneminde varlıkların geri alınması sırasında uygulanması gereken satış fiyatı ilk satış bedeliyle aynı (nominal fiyat) olabilir mi? 3. Sukuka dayanak oluşturan varlık sepeti içerisine alacaklar dahil edilebilir mi?  Bu Soruların Cevapları 1. Sukuk İhracının Fıkhi Hükmü Kira sertifikası uygulaması özü itibariyle sonraki dönem Hanefî fıkıh kitaplarında ve Mecelle’de (madde. 118,119, 396-403) yer  

Print Friendly, PDF & Email

Bankalar kredi talebinde bulunan müşterilerine krediyi nakit olarak teslim eder ve vadesi dolduğunda faiziyle birlikte geri almak isterler. Buradaki ilişki borçlu-alacaklı ilişkisidir. Ancak Katılım Bankaları tarafından uygulanan çağdaş murabahada[1] müşterinin Katılım Bankası’na ödediği bedel, kendisine satılan malın vadeli fiyatıdır. Dolayısıyla buradaki ilişki alıcı-satıcı ilişkisidir. Bankalar tarafından verilen krediler ile çağdaş murabaha yönteminin netice itibariyle aynı sonucu veriyor olmaları, birbirleriyle aynı oldukları anlamına gelmemektedir. Faiz vadenin karşılığı olduğu ve çağdaş murabahada  

Print Friendly, PDF & Email

Zekât sözlükte; bereket, temizlik, üreme, çoğalma ve övme anlamına gelir. Bir fıkıh terimi olarak şöyle tarif edilir: Para, altın ve gümüş ile belli mal çeşitlerinin belirli bir bölümünü, Allahü Teâlâ’nın belirlediğibir kısım müslümanlara zekât niyetiyle mülk olarak vermektir. Zekâta, müminlerin Yüce Allah’ın emirlerine uymadaki sadakatlerinden dolayı “sadaka” da denilmiştir. Bununla birlikte sadaka kelimesi zekâttan daha geniş anlamlı olup, vâcip ve nâfile kabilinden olan bağışları da kapsamına alır.  Zekâtın tarım ürünlerinden  

Print Friendly, PDF & Email

“Medinet’ül Fadıla”ya bir adım.” Ahlak; insanların birbirleriyle olan ilişkilerini düzenleyen, toplumsal güven, huzur, düzen ve mutluluğu sağlayan, genel için neyin iyi neyin kötü olduğunun ölçütü olan kurallar bütünüdür. Toplumsal hayatın vazgeçilmez bir parçası olan ahlak her alanda olduğu gibi iş yaşantısında da karşımıza çıkmaktadır. Sağlıklı bir toplum oluşturmanın belki de en önemli ayağı ahlaktır. Çünkü insan madde ve manadan müteşekkil, iki boyutlu ve her iki boyuta dair ihtiyaçları var olan  

Print Friendly, PDF & Email

Giriş “İslam iktisadının konularını iki safhada ele almak mümkündür. Birincisi “geçiş dönemi İslam iktisadı”, ikincisi “ideal İslam iktisadı”dır. Geçiş dönemi İslam iktisadı çağdaş hayatı bir veri olarak alır ve buradan hareketle İslam ilkelerinin nasıl gerçekleşebileceğini araştırır.”[1] İdeal İslam iktisadında varlığı tartışılabilecek birçok konu, geçiş dönemi İslam iktisadı çerçevesinde yer bulur. “İdeal İslam iktisadı, İslam’ın bütün kurumlarıyla, insanı ve toplumuyla gerçekleştirildiğinin varsayıldığı modeldir.”[2] Esasında kapitalist sınıflı bir toplumun ürünü olan işçi-işveren  

Print Friendly, PDF & Email

              Seyhan aylık kiralık evleri oldukça geniş kitlelere hitap etmektedir. Seyhan merkeze yakın ilçelerden bir tanesi olduğundan insanların sayısıda çok olmaktadır. Burada çok fazla hareket olmaktadır. Dolayısıyla Seyhanda aylık kiralık evler yaşayan nüfus için çok daha uygun olmaktadır. Seyhan çok fazla hareketin olduğu bir ilçedir, evlere girip çıkanlar ve yaşayan nüfusun sayısı hiç düşmemektedir. Çukurova bir diğer Adana sınırları çerçevesinde hareketli olan ilçelerden bir tanesidir. Buradaki emlak sektörü her  

Sitemize yeni eklenen makale ve içeriklerden haberdar edilmek ister misiniz? E-mail adresinizi sistemimize kaydedin, sizi haberdar edelim. (Lütfen geçerli ve sürekli kullandığınız e-mail adresinizi kaydediniz.)